Przewodnik po technikach

    

Przewodnik po technikach 2016

Częstochowa, luty 2016r.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

Centrum Informacji Zawodowej-Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

Koncepcja i opracowanie merytoryczne:

Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Centrum Informacji Zawodowej-Specjalistyczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

42-200 Częstochowa, ul. Legionów 58 bud.10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://ciz.ids.czest.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część wstępna i prezentacja zawodów:

Elżbieta Augustyniak-Bragiel

 

 

 

SPIS TREŚCI

I. Wstęp……………………………………………………………………………..4

II. Przewodnik po zawodach nauczanych w technikach w Częstochowie

 • Technik architektury krajobrazu………………………………………10
 • Technik budownictwa………………………………………………….11
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji…………………………………...12
 • Technik cyfrowych procesów graficznych…………….......................13
 • Technik ekonomista……………………………………………………14
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego…………………...15
 • Technik elektronik………………………………………………………16
 • Technik elektryk………………………………………………………....17
 • Technik fototechnik……………………………………………………..18
 • Technik geodeta………………………………………………………...19
 • Technik handlowiec…………………………………………………….20
 • Technik hotelarstwa……………………………………………………..21
 • Technik informatyk………………………………………………………..22
 • Kelner………………………………………………………………………..23
 • Technik logistyk……………………………………………………….....24
 • Technik mechanik……………………………………………………….25
 • Technik mechanik lotniczy……………………………………………..26
 • Technik mechatronik…………………………………………………....27
 • Technik obsługi turystycznej…………………………………………….28
 • Technik organizacji reklamy…………………………………………....29
 • Technik pojazdów samochodowych……………….……………………30
 • Technik przemysłu mody………………………………………………….31
 • Technik spedytor………………………………………………………....32
 • Technik teleinformatyk………………………………………………………….33
 • Technik usług fryzjerskich………………………………………………34
 • Technik urządzeń dźwigowych……………………………………………..35
 • Technik urządzeń sanitarnych…………………………………………36
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej…………........37
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (d. kucharz)…………..38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wstęp

Drodzy Uczniowie,

Aktualna sytuacja gospodarcza spowodowała znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników mających kwalifikacje techniczne i zawodowe. Niestety, wielu pracodawców bezskutecznie poszukuje, na naszym rynku pracy, osób posiadających powyższe kwalifikacje.

Dzieje się tak, ponieważ młodzież rzadko wybiera szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodach, często dlatego, że niewiele wie o zawodach i możliwościach znalezienia pracy w danym zawodzie.

Przygotowany dla Was Przewodnik po zawodach nauczanych w technikach w Częstochowie pomoże Wam lepiej poznać zawody i dokonać trafniejszego wyboru przyszłości zawodowej.

Stoicie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów: Jaki wybrać zawód, a w konsekwencji szkołę, która przygotuje Was do jego wykonywania?   Wybór ten wymaga rozwagi i zastanowienia.

 
 

Przewodnik dla gimnazjalistów.

Jak(ą) wybrać szkołę?

 

 

Jaką szkołę wybrać, by potem tego nie żałować, by jak najlepiej "ustawić się" na przyszłość? Różne szkoły ponadgimnazjalne nęcą Was swoimi atutami (dodatkowe zajęcia, pracownie, osiągnięcia).

Jak w tym gąszczu informacji znaleźć tę, najlepszą dla siebie szkołę? Poniżej znajdziecie rady i sugestie. Pamiętajcie jednak, że ostateczną decyzję podejmujecie Wy wraz ze Swoimi Rodzicami.

Macie do wyboru:

 • trzyletnie licea ogólnokształcące, które przygotowują do podjęcia studiów wyższych ( po zdaniu matury),
 • czteroletnie technika kształcące w zawodzie (po zdaniu odpowiednich egzaminów, absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe), a po zdaniu matury, umożliwiające podjęcie studiów wyższych,
 • trzyletnie szkoły zawodowe kształcące w zawodzie (po zdaniu odpowiedniego egzaminu, absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Wybierajcie starannie szkołę ponadgimnazjalną, gdyż w ten sposób właściwie inwestujecie w swoją przyszłość. Wybierając, myślcie o swoim możliwościach, czyli o tym, czego nauczyliście się w trakcie dotychczasowej edukacji, czy lubicie się uczyć, jak długo chcecie się jeszcze uczyć itd..

W swych wyborach radźcie się specjalistów – doradców zawodowych, rodziców, nauczycieli. Najlepiej oczywiście samemu wiedzieć, co się chce w życiu robić i pod tym kątem wybierać rodzaj szkoły i rodzaj klasy. Jednak mając 16 lat czasami trudno się rozeznać samemu w tej ważnej materii, dlatego warto się poradzić innych, bardziej doświadczonych osób.

UWAGA! W żadnym wypadku nie kierujcie się tym, że kolega/koleżanka idzie do danej szkoły. Oni wybierają kierując się własnymi potrzebami, a więc Wy, kierujcie się swoimi.

Renoma szkoły jest niezłą wskazówką przy jej wyborze! Szkoła posiada ją, bo na nią zapracowała i zapewne dalej będzie jej na tym zależało. Pamiętajcie, że renoma szkoły to jednak nie tylko poziom nauczania, sukcesy uczniów na egzaminach zewnętrznych, ale też panująca w niej atmosfera, relacje między uczniami, relacje między pracownikami szkoły i uczniami itp..

Warto wybierać szkoły, które są znane z zainteresowania uczniami, ukierunkowania na potrzeby uczniów.

Samodzielnie weryfikujcie informacje zawarte w ulotkach reklamowych szkół, gdyż w dobie wolnego rynku i niżu demograficznego, szkoły mogą podbarwiać fakty, by mieć wielu chętnych do kontynowania nauki w ich „murach”.

Sprawdźcie, co z dodatkowej oferty jest płatne, a co bezpłatne. Bonusy (zajęcia dodatkowe) nie są najważniejsze! Najważniejszy jest wybór właściwej szkoły, bo umożliwia zdobycie zawodu, który będziecie wykonywać w przyszłości.

Odwiedźcie wcześniej przyszłą szkołę, poczujcie jej „klimat”. Można to zrobić podczas tzw. „dni otwartych". W czasie pobytu w niej - pytajcie i sprawdzajcie!!!

Co warto sprawdzić w szkole?:

 • pytajcie o pracownię komputerową, jej wyposażenie i dostępność po zajęciach, dostęp do Internetu (przejrzyjcie też stronę internetową szkoły, sprawdźcie jak wygląda, czy zawiera przydatne dla ucznia informacje?),
 • pytajcie o salę gimnastyczną, gdzie odbywają się zajęcia z WF-u?,
 • jaki jest tzw. „klimat szkoły” - czy jest sztywna, czy "luzacka", jak uczniowie odnoszą się do siebie?,
 • czy rodzice i uczniowie maja wpływ na szkołę i w jakim zakresie (samorząd szkolny, gazetka szkolna, radiowęzeł)?,
 • warunki nauki języków obcych (czy w pracowniach, czy w klasach dzielonych na grupy?),
 • ilu uczniów jest zazwyczaj w klasie?,
 • sprawdźcie, czy w szkole działają organizacje charytatywne, jeśli tak, to jakie?,
 • pytajcie o losy absolwentów (po to idziecie do wybranej szkoły, aby i Wasze losy się dobrze potoczyły) oraz o „zdawalność egzaminów zawodowych".
 
 
Informacja o rekrutacji do szkół na r. szk. 2016/2017
 

 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

 1. A.Dokumentacja składana w szkole ponadgimnazjalnej:
 • Podanie (wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:
  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
  • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub szkoły zawodowej,
  • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2016w przypadku wyboru przez ucznia – pracownika młodocianego nauki zawodu,
  • Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. B.Kryteria rekrutacji.

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum – max 100 pkt., (zasada obliczania punktów: 0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego),
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum max 80 pkt.:
 • pozostałe 3 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca                    20 pkt.

- ocena bardzo dobra           16 pkt.

- ocena dobra                        12 pkt.

- ocena dostateczna               8 pkt.

- ocena dopuszczająca           2 pkt.

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – max 20 pkt.,
 • za uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad -wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt., za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu

     wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej

     tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     przyznaje się 7 pkt., dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu

     tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,, jednego

     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

    przyznaje się 5 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub

     interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt., b) krajowym – przyznaje się 3 pkt., c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt., d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.,
 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.,
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i za oceny wyrażone w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 20 pkt., b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 pkt., c) dobrym – przyznaje się po 12 pkt., d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt., e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt., i liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z języka polskiego, matematyki, historii, WOS-u dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,   oceny z języka obcego nowożytnego przelicza się na punkty w następujący sposób: za ocenę a) celującą – przyznaje się 8 pkt., b) bardzo dobrą – przyznaje się 6 pkt., c) dobrą – przyznaje się 4 pkt., d) dostateczną – przyznaje się 2 pkt., e) dopuszczającą – przyznaje się 0,5 pkt..

Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 1. uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 2. następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. C.Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych

Każda szkoła opracowuje szczegółowe warunki rekrutacji ( kryteria i warunki przyjęć) i do dnia 29.02.2016r. podaje je do wiadomości kandydatów. Informacje te powinny być zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydata oraz na stronie internetowej szkoły.

 • Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej:

od 06 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

 • Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej               o świadectwo ( ewentualnie kopię) ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016 r.

 • Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej), niezakwalifikowanych (nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej):

15 lipca 2016 r.

 

 • Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, ZSZ) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

od 15 lipca 2016r. do 19 lipca 2016r.

 

 • Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata lub kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile wcześniej nie zastały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i ZSZ) zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 15 lipca 2016r. do 21 lipca 2016r.

 

 • Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

22 lipca 2016 r.

 • Termin uzupełniającej rekrutacji:

od 22 lipca 2016r. do 31 sierpnia 2016r.

Drodzy uczniowie,

Termin rekrutacji do szkół zbliża się szybkimi krokami. Warto rozważyć wybór szkoły kształcącej w zawodzie. Zapraszam Was zatem do bliższego zapoznania się z zawodami, w których kształcą częstochowskie technika. W opisach zawodów znajdziecie opis zadań i czynności, wymagania i przeciwwskazania zdrowotne, możliwości zatrudnienia, informacje o szkołach, które kształcą w danym zawodzie.

                                                                Elżbieta Augustyniak-Brągiel


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.
 • Posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji.
 • Przygotowuje tereny do obsadzenia, miejsca do sadzenia drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki.
 • Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.
 • Reaktywuje tereny zdegradowane.
 • Produkuje rośliny ozdobne i szkółkarskie dla potrzeb małej architektury ogrodowej.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgoć.
 • Może pracować w pracowniach architektonicznych i pomieszczeniach biurowych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowaneokularami wady wzroku.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układu oddechowego.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, ruchu, krążenia, moczowego.
 • Wady serca.
 • Reumatyzm.
 • Alergie.
 • Choroby skóry rąk.
 • Znaczne skrzywienia kręgosłupa.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Wyobraźnia przestrzenna,
 • Wrażliwość estetyczna.
 • Uzdolnienia plastyczne, planimetryczne, organizacyjne.
 • Zainteresowania techniczne, biologiczne, przyrodnicze, ogrodnicze.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w przedsiębiorstwach zajmujących się nadzorem terenów zielonych.
 • Praca w pracowniach projektujących tereny zielone.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Technikum nr 12.   (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.

TECHNIK BUDOWNICTWA

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcje budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa.
 • Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów (mosty, wiadukty, konstrukcje żelbetonowe, ściany, dachy).
 • Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych.
 • Wykonuje rysunki budowlane.
 • Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statystycznych.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych lub nabudowach, na otwartej przestrzeni, w obecności substancji chemicznych, w warunkach hałasu, często na dużych wysokościach, warunkach zagrożenia katastrofami budowlanymi, ale także w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach oraz biurach projektów.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydolność fizyczna.
 • Wady wzroku wymagające korekcji szkłami.
 • Znaczne zaburzenia widzenia barw.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Choroby uszu, niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, krążenia i wady serca, moczowego, kostno – stawowego.
 • Alergie.
 • Przewlekłe choroby skóry.
 • Reumatyzm.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Wyobraźnia i orientacja przestrzenna.
 • Pamięć wzrokowa.
 • Podzielność uwagi, koncentracja, refleks.
 • Brak lęku przestrzeni i wysokości.
 • Spostrzegawczość.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych.
 • Zainteresowania techniczne, umiejętności organizacyjne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Może pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, w nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta lub kosztorysant.
 • Może również prowadzić własną firmębudowlaną .
SZKOŁY
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (2 klasy).
 • Zespół Szkół Technicznychw Częstochowie, Technikum nr 12.     (2 klasy).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

                             TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Montowanie i uruchamianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 • Ocenianie stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 • Obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 • Naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 • Demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, czasami w halach produkcyjnych o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
 • Może pracować na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu, krążenia.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia przestrzenna.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Zainteresowania techniczne.
 • Uzdolnienia manualne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w sferze produkcyjnej i usługowej.
 • Możliwość prowadzenie własnej firmy.

SZKOŁY

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, Technikum nr 11. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

       TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Przygotowuje materiały do druku.
 • Wykonuje komputerowe łamanie tekstu.
 • Koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt..

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi.
 • Brak widzenia obuocznego i zaburzenia widzenia barw.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 • Świadomość konieczności ustawicznego samokształcenia.
 • Koncentracja i podzielność uwagi,
 • Spostrzegawczość.
 • Systematyczność, cierpliwość, dokładność.
 • Poczucie estetyki.
 • Przestrzeganie dyscypliny i porządku w miejscu pracy.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Zainteresowania techniczne i artystyczne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Może pracować wagencjach reklamowych oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. W. Andersa w Częstochowie, Technikum nr 4.         (1 klasa).  
 • Zespół Szkół im. W. Reymonta w Częstochowie, Technikum nr 7.  (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel, na podstawie informacji zawartych na stronie: http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyopis.aspx

TECHNIK EKONOMISTA

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług.
 • Bada sprawność ekonomiczno – organizacyjną podmiotu gospodarczego.
 • Oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy.
 • Pozyskuje informacje o sytuacji na rynku kapitałowym, w tym pieniężno – kredytowym, na rynku nieruchomości oraz określa ich wpływ na warunki działania przedsiębiorstwa.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, zamkniętych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Znacznego stopnia zaburzenia narządu wzroku, słuchu.
 • Zaburzenia układu nerwowego.
 • Znaczne ograniczenia w sprawności ruchowej kończyn górnych (zwłaszcza dłoni).
 • Wady wymowy.
 • Zaburzenia psychiczne.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Pamięć wzrokowa.
 • Podzielność uwagi, koncentracja.
 • Dokładność, spostrzegawczość, samokontrola.
 • Zainteresowania ekonomiczne, prawne.
 • Komunikatywność.
 • Dobra pamięć.
 • Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz we wszelkich innych         podmiotach gospodarczych.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. J. Kochanowskiegow Częstochowie, Technikum nr 2. (2 klasy).
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Technikum nr 3.           (2 klasy).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

 
   

 


ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania.
 • Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.
 • Montuje i demontuje   aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru.
 • Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą.
 • Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz napraw maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych.
 • Sprawdza obwody główne pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nim usterki.
 • Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym przy sterowaniu na "zimno" i na "gorąco".
 • Ocenia stan   techniczny urządzeń pojazdów trakcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się, najczęściej, w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzrokunie poddającesię korekcji szkłami.
 • Brak widzenia obuocznego, widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi i świadomości.
 • Znaczne ograniczenia w sprawności ruchowej kończyn, szczególnie kończyn górnych (zwłaszcza dłoni).
 • Przewlekłe choroby skórne, zwłaszcza dłoni.
 • Zaburzenia węchu.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koncentracja uwagi.
 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa, podzielność uwagi.
 • Dokładność, spostrzegawczość.
 • Samokontrola.
 • Komunikatywność.
 • Opanowanie.
 • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metra, przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
 • Może być, ponadto, zatrudniony jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych, po spełnieniu warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych, a także jako dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie,   Technikum nr 10. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne.
 • Czyta i wykonuje schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych.
 • Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacja serwisową urządzeń elektronicznych.
 • Montuje, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne.
 • Diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych.
 • Naprawia uszkodzony sprzęt elektroniczny posługując się aparaturą diagnostyczną.
 • Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca         odbywa się w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, laboratoriach.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzrokunie poddającesię korekcji szkłami.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi i świadomości.
 • Wzmożona potliwość ( szczególnie dłoni).
 • Znaczne ograniczenia w sprawności ruchowej kończyn górnych (zwłaszcza dłoni).
 • Przewlekłe choroby skórne zwłaszcza dłoni.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koncentracja uwagi.
 • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Podzielność uwagi, koncentracja.
 • Dokładność, spostrzegawczość.
 • Samokontrola.
 • Komunikatywność.
 • Dobra pamięć.
 • Zainteresowania techniczne i elektroniczne, zdolności matematyczne i językowe, uzdolnienia manualne, umiejętność planowania i organizowania.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w pracowniach i biurach konstrukcyjno – technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych.
 • Technik elektronikmoże tez prowadzić własny zakład naprawczy sprzętu elektronicznego.
SZKOŁY
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (2 klasy).
 • Zespół Szkół im.B. PrusawCzęstochowie, Technikum nr 11.    (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

 

TECHNIK ELEKTRYK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • M
 • Diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy.
 • Instaluje i użytkuje obsługiwane układy energoelektryczne.
 • Stosuje skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Planuje i nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca najczęściej odbywa się w obiektach, w których instaluje się i bądź użytkuje urządzenia elektryczne i energoelektryczne.
 • Praca w terenie przy liniach napowietrznych i kablowych, na znacznej wysokości.
 • Praca w biurach konstrukcyjnych, warsztatach naprawczych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzrokunie poddającesię korekcji szkłami.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi i świadomości.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne ograniczenia w sprawności ruchowej kończyn górnych (zwłaszcza dłoni).
 • Przewlekłe choroby skórne zwłaszcza dłoni.
 • Cukrzyca.
 • Reumatyzm.
 • Zaburzenia węchu.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koncentracja uwagi.
 • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Podzielność uwagi, koncentracja.
 • Dokładność, spostrzegawczość.
 • Samokontrola.
 • Komunikatywność.
 • Opanowanie.
 • Brak lęku wysokości.
 • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, a zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne i sprzęt elektryczny powszechnego użytku.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie, Technikum nr 9. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

 

 

 

 

FOTOTECHNIK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Wykonujezdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, obsługę fotograficzną specjalnych wydarzeń, sesje zdjęciowe.
 • Wywołujezdjęcia zrobione przez inne osoby, które zamawiają odbitki o określonych parametrach.
 • Robi na zlecenie zdjęcia o określonej tematyce, z konkretnych wydarzeń. Są one potem wykorzystywane jako ilustracje tekstów, książek, ulotek, folderów, kalendarzy itp.
 • W swej pracy wykorzystuje przede wszystkim aparat fotograficzny oraz korzysta         zesprzętów takich jak: dodatkowe oświetlenie, statyw, odczynniki do wywoływania zdjęć itp.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w różnych miejscach. Sporą część pracy wykonuje w studiu, jednak realizując różne zadania pracuje również w terenie.
 • Zdarza się, że jego praca jest niebezpieczna, gdyż robi zdjęcia w bardzo trudnych warunkach.
 • Najczęściej jego praca ma charakter indywidualny, jednak podczas większych sesji zdjęciowych może zachodzić potrzeba współpracy z innymi specjalistami.
 • Bardzo dużo czasu spędza na kontaktach z ludźmi, którzy albo są obiektem zdjęć, albo zlecają konkretne zadania.
 • Sam organizuje sobie pracę.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydolność fizyczna.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Umiejętności plastyczne, zmysł estetyczny i myślenie twórcze.
 • Cechy takie jak: ostrość wzroku, doskonałe rozróżnianie barw, spostrzegawczość i refleks.
 • Łączenie umiejętności koncentracji z podzielnością uwagi.
 • Zdolność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie.
 • Zdolność szybkiego nawiązywania kontaktu interpersonalnego.
 • Umiejętność wytworzenie przyjaznej atmosfery.
 • Umiejętność wzbudzania zaufania.
 • Życzliwość i uprzejmość.
 • Kultura osobista.
 • Dyskrecja.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 
 • Najczęściej pracuje na własny rachunek niezależnie od tego czy jest właścicielem swojego studia, czy też współpracuje z wydawnictwem czy agencją.
 • Może znaleźć też pracę w agencjach reklamowych, w prasie, w placówkach artystycznych i kulturalnych oraz we wszelkich innych zawodach wymagających wiedzy i umiejętności artystycznych.
SZKOŁY
 • Zespół Szkółim. B. Prusa, Technikum nr 11. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel, na podstawie informacji zawartych na stronie: www.pracuj.pl

TECHNIK GEODETA

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Prowadzi prace geodezyjne, takie jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne
 • Przeprowadza wywiad geodezyjny w terenie
 • Dokonuje pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości, pomiaru sytuacji i rzeźby terenu.
 • Wyznacza elementy planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Sporządza kosztorysy prac geodezyjnych.
 • Rysuje mapy.
 • Zakłada ,prowadzi i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, również w systemie komputerowym.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca technika geodety wykonującego pomiary geodezyjne najczęściej odbywa się w terenie: na ulicach, osiedlach, szlakach drogowych i kolejowych.
 • Prace obliczeniowe, projektowe i kartograficznetechnik geodeta wykonuje w biurze.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzroku.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi i świadomości.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążeniowego, żylaki kończyn dolnych, kostno – stawowego.
 • Cukrzyca.
 • Reumatyzm.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koncentracja uwagi.
 • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Podzielność uwagi, koncentracja.
 • Dokładność, spostrzegawczość, staranność.
 • Odporność na zmęczenie.
 • Zainteresowania techniczne, matematyczne, zdolności manualne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Można pracować w firmach geodezyjnych, jednostkach administracji państwowej, na różnych stanowiskachnp. samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, geodeta gminny, geodeta kartograficzny.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im.B. Prusa wCzęstochowie, Technikum nr 11.       (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

 

TECHNIK HANDLOWIEC

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno – usługowym.
 • Analizuje rynek konsumencki.
 • Określa zasady i skuteczne formy marketingu.
 • Prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami.
 • Przygotowuje właściwą dokumentacje sprzedaży (faktury, gwarancje).
 • Stosuje różne formy sprzedaży hurtowej i detalicznej.
 • Nadzoruje przestrzeganie prawa geologicznego i górniczego orazbhp.
 • Zajmuje się reklamacjami klientów.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pomieszczeniach sklepowych,magazynowych,hurtowniach.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzroku - poważne.
 • Wady wymowy.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążeniowego, żylaki kończyn dolnych, kostno – stawowego, oddechowego.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Wysoki poziom aktywności.
 • Umiejętność wysławiania się.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Komunikatywność.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w komórkach handlowo – marketingowych
  we wszystkich podmiotach gospodarczych.
 • Można też prowadzić własną firmę handlową.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie,  Technikum nr 3.     (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK HOTELARSTWA

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Planuje, oferuje, koordynuje, wykonuje usługi hotelarskie.
 • Obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno – sportowe, gastronomiczne.
 • Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz je promuje.
 • Prowadzi korespondencję również w języku obcym.
 • Obsługuje nowoczesny sprzęt biurowy.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, instytucjach zajmujących się obsługą hotelarską.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzrokunieskorygowaneszkłami.
 • Wady wymowy.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Wysoki poziom aktywności.
 • Podzielność uwagi.
 • Refleks.
 • Operatywność.
 • Umiejętność wysławiania się.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Komunikatywność.
 • Życzliwość.
 • Zainteresowania językowe, kulturowe, prawne, ekonomiczne, marketingowe.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im.S. Żeromskiego wCzęstochowie, Technikum nr 6. (2 klasy).

Opis zawodu, źródło: httlp://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

TECHNIK INFORMATYK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy komputerowe.
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne.
 • Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Programuje w wybranych językach.
 • Może także prowadzić prace serwisowe w punktach naprawy oraz wykonywać prace operatora sprzętu komputerowego.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w których powietrze przesycone jest promieniowaniem jonizującym, przy monitorach komputerów, w pozycji siedzącej.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzroku nieskorygowane szkłami.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby oczu.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia.
 • Wady serca.
 • Choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk.
 • Schorzenia narządu ruchu.
 • Ograniczenie sprawności rąk.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Koncentracja uwagi.
 • Cierpliwość.
 • Dokładność.
 • Dociekliwość.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania techniczne, elektroniczne, informatyczne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.

SZKOŁY

 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (5 klas).
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie, Technikum nr 6. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

KELNER

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Szybkie nawiązanie pierwszego kontaktu z klientami.
 • Wybór stolika i zaprowadzenie do niego gości.
 • Podanie menu, udzielenie informacji o ofercie lokalu, doradzanie w wyborze dań i napojów.
 • Przyjmowanie zamówień.
 • Właściwe nakrycie stołu.
 • Ustawienie wszystkich naczyń i sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre.
 • Dbałość o właściwy wygląd, temperaturę, świeżość i ułożenie potraw.
 • Zwracanie uwagi na obsługiwane osoby.
 • Uprzątanie niepotrzebnych naczyń, podawanie nowych, czuwanie nad jakością podanych dań i napojów.
 • Odbieranie od klienta pochwał lub reklamacji.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca w systemie zmianowym, również w dni wolne od pracy.
 • Z racji wykonywanej czynności kelner musi mieć nienaganną prezencję.
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych, czasami w ogródkach na powietrzu.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Wzmożona potliwość rąk.
 • Zaburzenia zmysłu dotyku.
 • Cukrzyca.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Zdolność szybkiego nawiązywania kontaktu interpersonalnego.
 • Umiejętność wytworzenie przyjaznej atmosfery, która zachęci klienta do pozostania w lokalu.
 • Umiejętność wzbudzania zaufania.
 • Życzliwość i uprzejmość.
 • Kultura osobista.
 • Dyskrecja.
 • Podzielność uwagi i pracy w szybkim tempie.
 • Umiejętność budowania trafnych i zwięzłych wypowiedzi.
 • Umiejętność posługiwania się językami obcymi.
 • Dbałość o czystość i higienę.
 • Dobra kondycja fizyczna, zdolności manualne oraz dbałości o prezencję.

MOŻLIWOŚĆ

 

ZATRUDNIENIA

 
 • Miejscem pracy kelnera są wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne, a także sale bankietowe, konferencyjne itp.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie, Technikum nr 8. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel, na podstawie informacji zawartych na stronie: http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyopis.aspx

TECHNIK LOGISTYK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego.
 • Organizuje dostawy transportowe różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki, instytucje.
 • Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów).
 • Organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.
 • Monitoruje stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych.
 • Dobiera środki transportu wewnątrzzakładowego.
 • Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi renegocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych.
 • Dobiera środki transportu w zakresie zrealizowanego zadania.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach.
 • Praca może także odbywać się w na wolnym powietrzu (podczas załadunku towaru) w zmiennych warunkach klimatycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzroku nieskorygowane szkłami.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby oczu.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia , kostno - stawowego.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Uzależnienia.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Refleks.
 • Szybkie tempo pracy.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania techniczne, ekonomiczne, umiejętności organizacyjne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych.
 • Może pracować także w komunikacji miejskiej, w gospodarce odpadami, w dystrybucji towarów.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, Technikum nr 2. (3 klasy).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK MECHANIK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń.
 • Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem.
 • Opracowuje dokumentację techniczną i ruchową.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń.
 • Dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń oraz przeprowadza konserwację i regulację.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu i hałasie lub wysokiej temperaturze.
 • Pracuje na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia przestrzenna.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Zainteresowania techniczne.
 • Uzdolnienia manualne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w sferze produkcyjnej i usługowej.
 • Stanowiska średniego dozoru technicznego w zakładach produkcyjnych.
 • Może być zatrudniony w biurach projektowych.

SZKOŁY

 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (1 klasa).
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie, Technikum nr 9. (1 klasa).
 • Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, Technikum nr 10. (1 klasa).

 

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń lotniczych.
 • Opracowuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń lotniczych.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń lotniczych.
 • Dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń oraz przeprowadza ich konserwację i regulację.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu i hałasie lub wysokiej temperaturze.
 • Pracuje na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Wady serca.
 • Wzmożona potliwość rąk.
 • Zaburzenia zmysłu dotyku.
 • Cukrzyca.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia przestrzenna.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Zainteresowania techniczne.
 • Uzdolnienia manualne.

MOŻLIWOŚĆ

 

ZATRUDNIENIA

 • Praca w sferze produkcyjnej i usługowej lotnictwa.
 • Stanowiska średniego dozoru technicznego w zakładach produkcyjnych lotnictwa.
 • Może być zatrudniony w biurach projektowych lotnictwa.
SZKOŁY
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK MECHATRONIK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Wykorzystuje techniki sterowania maszynami
  i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
 • Opracowuje dokumentację techniczną.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
 • Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry.
 • Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych, laboratoriach.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, krążenia.
 • Wady serca.
 • Ograniczona sprawność rąk.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia przestrzenna.
 • Koncentracja uwagi.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania techniczne.
 • Uzdolnienia planimetryczne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym.
 • Może być zatrudniony w zakładach naprawczych sprzętu AGD itp..
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, Technikum nr 11.     (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Organizuje, koordynuje i nadzoruje obsługę turystyczną.
 • Bada rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych.
 • Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną.
 • Zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych.
 • Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje na otwartym terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także w pomieszczeniach zamkniętych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydolność fizyczna i słaba kondycja.
 • Lęk przestrzeni i wysokości.
 • Wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi.
 • Brak widzenia obuocznego i zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy.
 • Choroby układu ruchu, kostno-stawowego, nerwowego.
 • Cukrzyca.
 • Niedosłuch, choroby narządu słuchu.
 • Schorzenia dermatologiczne w obrębie skóry rąk i alergie.
 • Nieustabilizowane wady i choroby układu krążenia.
 • Zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Ekspresja werbalna.
 • Dobra podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i spostrzegawczość.
 • Umiejętność podejmowania inicjatyw i operatywność.
 • Łatwość wypowiadania się i komunikatywność.
 • Szybki refleks.
 • Życzliwy stosunek do otoczenia, dyskrecja.
 • Wysoka kultura osobista i dobra prezencja.
 • Odporność emocjonalna.
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności.
 • Zainteresowania: krajoznawcze, kulturoznawcze, administracyjne.
 • Umiejętności: organizacyjne, negocjacyjne, pracy zespołowej.
 • Uzdolnienia językowe.

MOŻLIWOŚĆ

 

ZATRUDNIENIA

 • Praca w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy.
 • Może również prowadzić własne biuro turystyczne.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Technikum nr 3. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel, na podstawie informacji zawartych na stronie: http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyopis.aspx

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Wyszukuje klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.
 • Promuje usługi reklamowe, pozyskuje zlecenia i pośredniczy w ich wykonaniu.
 • Przeszukuje rynek potencjalnych usług reklamowych.
 • Prowadzi rozmowy handlowe z potencjalnymi klientami.
 • Doradza klientowi w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych.
 • Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych, proponuje nowe formy pozyskiwania odbiorców.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach biurowych, w pracowniach wykonujących materiały reklamowe, w sklepach, giełdach, wystawach.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Zaburzenia psychiczne, uzależnienia.
 • Wady wymowy.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia twórcza.
 • Kreatywność.
 • Łatwość wypowiadania się.
 • Samodzielność.
 • Zainteresowania ekonomiczne, socjologiczne.
 • Uzdolnienia plastyczne, językowe.

MOŻLIWOŚCI

 

ZATRUDNIENIA

 • Praca w agencjach reklamowych.
 • Praca w działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. Wł. Reymonta, Technikum nr 7. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych.
 • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach obsługowo – naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich, monterskich i diagnostyczno – pomiarowych.
 • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych.
 • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe samochodów.
 • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej.
 • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, na halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu.
 • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w urządzenia wentylacyjne, w niektórych panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
 • Cukrzyca.
 • Reumatyzm.
 • Alergie.
 • Choroby skóry rąk.
 • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Wytrzymałość fizyczna
 • Systematyczność, dokładność
 • Dobra uwaga, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja
 • Spostrzegawczość
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

 

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Salony obsługi i sprzedaży samochodów.
 • Zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.
 • Stacje kontroli pojazdów.
 • Salony sprzedaży pojazdów samochodowych.
 • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.
 • Instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
 • Przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie, Technikum nr 10. (3 klasy).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Wykonuje samodzielnie prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór i materiałów syntetycznych.
 • Odczytuje rysunek modelowy odzieży.
 • Dobiera materiał odzieżowy oraz dodatki krawieckie oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne.
 • Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży i projektuje ich układ na materiale odzieżowym.
 • Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych.
 • Wykonuje prace ręczne w końcowej fazie procesu szycia.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się w pozycji siedzącej i stojącej w pomieszczeniach zamkniętych, wyposażonych w urządzenia wentylacyjne. W szwalniach może panować znaczny hałas i zapylenie, a w prasowalniach duża wilgotność, wysoka temperatura.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończy, zwłaszcza rąk i palców, płaskostopie, żylaki kończyn dolnych).
 • Cukrzyca.
 • Alergie.
 • Choroby skóry.
 • Zaburzenia psychiczne.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Podzielność uwagi.
 • Zręczność ruchów, refleks.
 • Szybkie tempo pracy.
 • Wytrzymałość na wysiłek.
 • Spostrzegawczość, dokładność.
 • Wrażliwość estetyczna.
 • Inicjatywa doradcza w kontaktach z klientami.
 • Zainteresowania: światem mody, trendami w modzie.
 • Umiejętności organizacyjne.
 • Zdolności manualne, uzdolnienia plastyczne.

MOŻLIWOŚCI

 

ZATRUDNIENIA

 • Praca w: przemyśle odzieżowym, w krojowni, w zakładach usługowych, w wytwórniach odzieży wierzchniej, roboczej, dodatków do odzieży, bielizny.
 • Może też prowadzić własną działalność gospodarczą, własny zakład krawiecki.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół im. W. Reymonta, Technikum nr 7. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

 

 

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju.
 • Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów.
 • Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.
 • Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach.
 • Praca może także odbywać się w na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach klimatycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Wady wzrokunieskorygowaneszkłami.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby oczu.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego,krążenia ,kostno - stawowego.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Uzależnienia.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Refleks.
 • Szybkie tempo pracy.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania techniczne, ekonomiczne, umiejętności organizacyjne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, obsłudze portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz placówkach handlowych.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Ekonomicznych,Technikum nr 3. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

 

 

 

 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Prowadzi działania projektowe, wdrożeniowe, eksploatacyjne oraz konserwacyjne systemów teleinformatycznych.
 • Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne).
 • Posługuje się urządzeniami łączności i sprzętem komputerowym.
 • Instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci.
 • Posługuje się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów i przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych.
 • Wykonuje zabiegi konserwatorskie, przeglądy i naprawy urządzeń teleinformatycznych.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie działają komputery i urządzenia telekomunikacyjne.
 • Może zaistnieć konieczność wchodzenia na dach, część pracy może być wykonywana na wolnym powietrzu.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby uszu, niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia.
 • Wady serca.
 • Choroby skóry rąk.
 • Wzmożona potliwość rąk.
 • Ograniczenie sprawności ruchowej rąk.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Dokładność.
 • Uzdolnienia planimetryczne.
 • Zainteresowania techniczne, elektroniczne, informatyczne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w przedsiębiorstwach korzystających z wymiany baz danych w formie elektronicznej, w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych.
 • Może być zatrudniony w firmach montujących i sprzedających komputery oraz telefony komórkowe.
 • Może być też administratorem sieci komputerowej.
SZKOŁY
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, Technikum nr 5. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie.
 • Doradza w zakresie wyboru modelu i kolorystyki fryzury.
 • Może wykonywać usługi dla celów reklamowych, prasy czy fotografii artystycznej.
 • Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgadnie z zasadami bhp, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi.
 • Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje zwykle w zakładach fryzjerskich w pozycji stojącej.
 • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych nasyconych środkami kosmetycznymi.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Słaba budowa ciała i mała wydolność fizyczna.
 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku.
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (omdlenia, zawroty głowy).
 • Znaczne zaburzenia układu nerwowego, ruchowego, krążenia, oddechowego.
 • Żylaki kończyn dolnych.
 • Ograniczona sprawność rąk i palców.
 • Choroby skóry rąk.
 • Nadmierna potliwość rąk.
 • Nosicielstwo chorób zakaźnych.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Zręczność i refleks.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Spostrzegawczość .
 • Dbałość o porządek i higienę.
 • Komunikatywność, życzliwość.
 • Uprzejmość, kultura osobista.
 • Zainteresowania fryzjerskimi trendami mody i przemysłem kosmetycznym.
 • Zdolności manualne, organizacyjne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w zakładach i salonach fryzjerskich, teatrach, na planach filmowych itp.
 • Może samodzielnie prowadzić zakład fryzjerski.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie, Technikum nr 6. (1 klasa).
 • Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie, Technikum nr 7. (1 klasa).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych.
 • Wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych.
 • Wykonuje naprawy bieżące, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych.
 • Dokonuje demontażu maszyn i ich podzespołów.
 • Dokonuje oceny zużycia części maszyn i urządzeń dźwigowych.
 • Regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych.
 • Konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe.
 • Dokonuje regulacji elementów roboczych dźwigów oraz regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej lub innej wymuszonej pozycji ciała.
 • Praca odbywa się w warsztatach, w zamkniętych budynkach,           a także na wolnym powietrzu.
 • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w urządzenia wentylacyjne, w niektórych panuje duża wilgotność.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Zaburzenia widzenia barw.
 • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego.
 • Cukrzyca.
 • Reumatyzm.
 • Alergie.
 • Choroby skóry rąk.
 • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Wytrzymałość fizyczna
 • Systematyczność, dokładność
 • Dobra uwaga, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja
 • Spostrzegawczość
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

 

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Zakłady produkcyjne i naprawcze urządzeń dźwigowych.
 • Stacje kontroli urządzeń dźwigowych.
 • Stacje naprawcze urządzeń dźwigowych.
 • Duże fabryki i przedsiębiorstwach korzystające z transportu dźwigowego.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie, Technikum nr 9. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

 

 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Zajmuje się budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych.
 • Wykonuje i nadzoruje zadania związane z montażem i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Dba o sprawność urządzeń instalacyjnych.
 • Zajmuje się konserwacją, modernizacją i rozbudową instalacji i sieci oraz usuwaniem awarii.

ŚRODOWISKO

 

PRACY

 • Praca odbywa się na budowach, wewnątrz budynków i na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • Jest to praca w ciągłym ruchu wymagająca częstych zmian miejsca.
 • Wykonując pracę w pomieszczeniach zamkniętych pracownik narażony jest na oddziaływanie gazu, chemikaliów, wysokiej temperatury, natomiast pracując na zewnątrz podlega działaniom czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu i wiatru.

PRZECIWWSKAZANIA

 

ZDROWOTNE

 • Niska sprawność fizyczna.
 • Częste choroby z przeziębienia.
 • Astma.
 • Reumatyzm.
 • Zaburzenia zmysłów wzroku, węchu i dotyku.
 • Zaburzenia zmysłu równowagi.
 • Choroby skóry rąk.
 • Alergie.

WYMAGANIA

 

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Zdolność do pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych.
 • Dobra wyobraźnia przestrzenna.
 • Szybkie tempo pracy, refleks.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Systematyczność.
 • Odpowiedzialność.
 • Spostrzegawczość.
 • Zainteresowania techniczne, rachunkowe.
 • Uzdolnienia organizacyjne.

 

MOŻLIWOŚĆ

 

ZATRUDNIENIA

 • Praca w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach.
 • Praca w pogotowiu wodnym lub gazowym.
 • Możliwość prowadzenia własnej firmy.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Technikum nr 12. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel.

 

 

 

 

 

 

 

            TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

         ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Określa warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej,
 • Dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • Organizuje i nadzoruje prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energii odnawialnej,
 • Wykonuje montaż urządzeń tj. kolektory słoneczne, solary, pompy ciepła, kotły opalane biomasą, wentylatory,
 • Kontroluje działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
 • Bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, w halach o dużym zapyleniu i hałasie lub wysokiej temperaturze.
 • Pracuje na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Zaburzenia słuch, niedosłuch.
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Zainteresowania techniczne, w szczególności energetyką.
 • Zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.
 • Opanowanie, nieuleganie frustracji i panice.
 • Operatywność i pomysłowość w organizowaniu i realizowaniu czynności zawodowych.
 • Samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji.
 • Koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość.
 • Dobra koordynacja wzrokowo–ruchowa i słuchowo-ruchowa.
 • Zdolności manualne.
 • Nieuleganie nałogom.

 

 

MOŻLIWOŚĆ

 

ZATRUDNIENIA

 • Firmy i przedsiębiorstwa zajmujące sie instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej.
 • Firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych.
 • Firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • Zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne).
 • Administracja publiczna, banki gdzie potrzebny będzie doradca techniczny do zaopiniowania dokumentacji technicznej instalacji.
SZKOŁY
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Technikum nr 12. (1 klasa).

Opis zawodu: Elżbieta Augustyniak-Brągiel.

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

(dawniej: KUCHARZ)

ZADANIA

I CZYNNOŚCI

 • Planuje i organizuje produkcję w zakładach gastronomicznych, ustala asortyment potraw.
 • Nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej.
 • Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, takie jak: urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi klientów.
 • Nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prace w dziale produkcyjnym.
 • Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych.

ŚRODOWISKO

PRACY

 • Pracuje w zakładach i placówkach gastronomicznych oraz placówkach żywienia zamkniętego, w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnie) o dużym natężeniu hałasu i wysokiej temperatury.
 • Pracuje w pozycji stojącej, w ciągłym ruchu.

PRZECIWWSKAZANIA

ZDROWOTNE

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Zaburzenia zmysłu smaku, węchu.
 • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
 • Alergie skóry.

WYMAGANIA

PSYCHOLOGICZNE

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Szybkie tempo pracy, refleks.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Zainteresowania kulinarne, gospodarność.
 • Uzdolnienia administracyjne, organizacyjne.

MOŻLIWOŚĆ

ZATRUDNIENIA

 • Praca w restauracjach, hotelach, kawiarniach itp.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

SZKOŁY

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie, Technikum nr 6. (1 klasa).
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Technikum nr 8. (2 klasy).

Opis zawodu, źródło: http://cku.rudaslaska.edu.pl

 

 

Film o szkole

wejscie