Typy Szkół Ponadgimnazjalnych

    

TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – CO KAŻDY TRZECIOKLASISTA WIEDZIEĆ POWINIEN

TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – CO KAŻDY TRZECIOKLASISTA WIEDZIEĆ POWINIEN

 

Liceum ogólnokształcące (LO)

            Szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Młodzi ludzie sądzą, że wybór liceum pozwala im na odroczenie decyzji o wyborze zawodu o kilka lat lecz nie do końca to prawda. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, już po ukończeniu pierwszej klasy licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z których wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Technikum (T)

Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła łączy zalety kształcenia zawodowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać:

  • maturę
  • i dyplom zawodowy.

W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe; 50% zajęć realizowanych w kształceniu zawodowym stanowi kształcenie praktyczne. W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu – na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami. W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe, gdzie po każdym otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację zawodową. Po ukończeniu technikum otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Po uzyskaniu matury absolwent technikum ma otwarte drzwi zarówno na studia wyższe, jak i na rynek pracy. Absolwenci często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim wyuczonym w technikum zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy.

Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)

Nauka w zasadniczych szkołach zawodowych trwa 3 lata. W programie są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny. Po trzech latach nauki i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (jednego lub więcej w zależności od zawodu) uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy. To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i podjęciem pracy.

Po ukończeniu szkoły zawodowej można oczywiście kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych albo zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Film o szkole

wejscie