Zasady rekrutacji

    

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Każdy gimnazjalista, który zamierza podjąć od września naukę w szkole ponadgimnazjalnej, powinien wiedzieć, w jaki sposób będzie przebiegała rekrutacja do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące informacje:

 1. Sposób przeprowadzenia rekrutacji.
  To w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta czy powiatu. Informację o sposobie rekrutacji możesz uzyskać od władz samorządowych oraz w szkołach – także w gimnazjum. Może on być tradycyjny, czyli realizowany poprzez złożenie dokumentów w najwyżej trzech szkołach, lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, w którym dokonuje się wyboru szkół. Dokumenty składa tylko w jednej szkole.
 2. Terminy rekrutacji:
  Terminy te mogą się różnić w zależności od województwa. Mogą też być nieco inne dla naborów prowadzonych tradycyjnie i drogą elektroniczną. Zwróć uwagę na terminy:
 • składania podań o przyjęcie,
 • dostarczenia kopii dokumentów (opisanych w punkcie 3),
 • ogłoszenia przez szkołę wstępnych wyników rekrutacji,
 • potwierdzenia przez zakwalifikowanych kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów,
 • ogłoszenia wyników rekrutacji,
 • ogłoszenie dodatkowego naboru w przypadku, kiedy pozostały jeszcze wolne miejsca.
 1. Wymagane dokumenty:
  W przypadku rekrutacji elektronicznej mogą wystąpić różne rozwiązania. Na przykład podanie będzie trzeba wydrukować po zarejestrowaniu się w systemie i dostarczyć je tylko do jednej szkoły lub wystarczy potwierdzona rejestracja w systemie elektronicznym.
  Najczęściej wymagane dokumenty:
 • podanie według wzoru ustalonego przez szkołę, zwykle także co najmniej dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie (wymagane zazwyczaj w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych).
 1. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników nauczania, egzaminów i innych osiągnieć.

W przypadku gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów rekrutacyjnych. Przydziela się je w następujący sposób:

 • maksymalnie 50% punktów kandydat otrzymuje za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • maksymalnie 50% punktów kandydat otrzymuje za: oceny na świadectwie (z języka polskiego oraz trzech przedmiotów wskazanych przez szkołę), ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Szczegółowe zasady obliczania punktów rekrutacyjnych ustalają kuratorzy oświaty.

  Opisujemy przykładowy.
  Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych liczonych w następujący sposób:

a) do 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego:
– z języka polskiego – do 20 punków,
– z historii i wiedzy o społeczeństwie – do 20 punków,
– z matematyki – do 20 punktów,
– przedmiotów przyrodniczych – do 20 punktów,
– z języka obcego na poziomie podstawowym – do 20 punktów.

Aby obliczyć swój wynik punktowy z każdej części egzaminu należy pomnożyć wynik procentowy wpisany w zaświadczeniu OKE przez 0,2 (np. wynik 100% z języka polskiego to 20 punktów, wynik 50% to 10 punktów)

b) kolejne 100 punktów jest do zdobycia za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia:

- za oceny języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę przedmiotów,

- otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem,

- sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty,

- sukcesy w innych konkursach, w tym artystycznych i sportowych,

- wolontariat,

- inne osiągnięcia.

O tym ile punktów za każde wymienione wyżej kryterium można otrzymać decydują, osobno dla każdego województwa, poszczególni kuratorzy oświaty. To jakie przedmioty, oprócz języka polskiego, będą punktowane ustala każda szkoła – mogą one być różne w zależności od tego, jakich przedmiotów w zakresie rozszerzonym zamierza uczyć się kandydat. O szczegóły należy pytać w szkołach lub sprawdzać na stronach internetowych kuratoriów oświaty i szkół.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci  konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora; przyjmowani są do szkół niezależnie od tych kryteriów.

Wykaz takich konkursów ogłoszony jest na stronach kuratoriów oświaty, można o nie zapytać także w szkole ponadgimnazjalnej lub w gimnazjum.

5.  Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Sposób dokonywanego przez ucznia wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym ustala każda szkoła ponadgimnazjalna. To w niej można uzyskać informacje o tym, jakie rozwiązanie przyjęła.

Możliwości wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

 • w liceum trzeba wybrać obowiązkowo od dwóch do czterech przedmiotów - liczbę przedmiotów, które będzie można realizować w zakresie rozszerzonym ustala szkoła,
 • w technikum trzeba wybrać dwa przedmioty.

Wyboru przedmiotów będzie można dokonywać:

 • już na etapie składania podań o przyjęcie do szkoły,
 • w innym terminie ustalonym przez szkołę, najczęściej będzie to drugie półrocze pierwszej klasy.

Wyboru uczeń będzie dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę. To ona będzie informować jakich przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie można się w niej uczyć. Ustalać będzie także czy można wybierać:

 • dowolne przedmioty z oferty - tworząc indywidualny pakiet,
 • zestaw przedmiotów zaproponowanych przez szkołę (np. matematyka-fizyka-język obcy lub historia- wos- język polski, biologia-chemia, itp.).

                                                                                                                      Źródło: www.ore.edu.pl

Film o szkole

wejscie