Historia

    

Historia

Historia naszej Szkoły

 

Historia naszej szkoły datuje się od roku 1999, kiedy przeprowadzono reformę oświatową, powołując do życia trzyletnie gimnazja. Siedzibą gimnazjum jest oddalony nieco od śródmieścia budynek położony w spokojnej dzielnicy Wyczerpy przy ul. Hubermana 7, który dzielimy ze Szkołą Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera. Dyrektorem szkoły od początku istnienia gimnazjum jest p. mgr Zdzisława Wiewiórowska. W latach, kiedy szkoła liczyła więcej oddziałów (2001-2007 ), funkcję wicedyrektora pełniła p. mgr Anna Wiśniewska.                                                                                                                                                                                    

Przez minione lata wspólnym wysiłkiem dyrekcji szkoły i rodziców udało nam się wiele osiągnąć w dziedzinie dostosowania bazy lokalowej i dydaktycznej do potrzeb uczniów oraz w zakresie polepszenia warunków bezpieczeństwa (m. in. zainstalowano kamery monitorujące budynek na zewnątrz i wewnątrz). Ponieważ gimnazjum mieści się obecnie na piętrze budynku, przy schodach zainstalowano ażurowe bariery, chroniące przed wypadnięciem. Posiadamy nowoczesne boisko szkolne, pracownię komputerową, gabinet pielęgniarki szkolnej. Uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia szkolnego pedagoga, świetlicy, stołówki , zasobów biblioteki szkolnej i dokonywać zakupów w szkolnym sklepiku.                            

Nie ustajemy w staraniach, aby zapewnić naszym wychowankom bezpieczne, przyjazne, optymalne warunki rozwoju i kształcenia . Staramy się pomóc uczniom m.in. opłacając bilety miesięczne uczniom z rejonu dojeżdżającym do szkoły (powyżej 4 km) lub organizując kiermasze podręczników.

Atmosfera panująca w szkole jest niezwykle przyjazna, co pozytywnie odbija się na relacjach nauczyciel – uczeń. Kadra składa się z nauczycieli o bogatym doświadczeniu pedagogicznym, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, niektórzy mają kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, 7 posiada uprawnienia egzaminatora i czynnie uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych. Grono pedagogiczne doskonali swoje umiejętności m.in. poprzez uczestniczenie w serii warsztatów i konsultacji w ramach projektu „Wspomaganie na piątkę”.  

Do najważniejszych wydarzeń w historii naszego gimnazjum zaliczamy nadanie jej imienia Aleksandra Fredry, co nastąpiło 31 maja 2004r. Przeżywaliśmy podniośle ten moment, uczestnicząc we Mszy św. w kościele pw. Opatrzności Bożej (odbyło się wówczas poświęcenie sztandaru ) oraz w uroczystości zorganizowanej w naszej szkole, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz instytucji oświatowych, dyrektorzy i pedagodzy częstochowskich szkół, zaproszeni goście oraz rodzice. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność inscenizację „Ślubów panieńskich” i program słowno-muzyczny prezentujący życie i twórczość Aleksandra Fredry. Przez mijające lata możemy zaobserwować, że wybór Patrona był trafny. Odwołanie się do biografii i twórczości Aleksandra Fredry stwarza możliwość różnorodnych oddziaływań wychowawczych i wyzwala aktywność uczniów w wielu dziedzinach. Przykład Patrona rozwija w uczniach zainteresowania literackie, wrażliwość na piękno słowa, motywuje do samodoskonalenia, kształtuje cnoty obywatelskie, budzi poczucie obowiązku, umiłowanie ojczyzny, szacunek dla wartości rodzinnych oraz tradycji i kultury narodowej.                                                

Osiągnięciem, które zaliczamy w poczet największych sukcesów naszego gimnazjum, jest przyjęcie szkoły w roku szk. 2002/2003 do grona „Szkół z klasą”. Uzyskanie certyfikatu poprzedziła całoroczna praca nad realizacją zadań, które uznaliśmy za szczególnie wartościowe z punktu widzenia potrzeb naszej placówki. Akcji „Szkoły z klasą” patronował Prezydent RP, Gazeta Wyborcza i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ciągu minionych lat nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich.          W roku szkolnym 2004/2005 wzięliśmy udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą w Pforzheim w Niemczech. Podczas sześciodniowego pobytu w Częstochowie młodzież niemiecka i nasi gimnazjaliści realizowali wspólny projekt, którego celem było zbadanie realiów II wojny światowej i pokojowego współistnienia w rzeczywistości powojennej. Młodych badaczy interesowało przede wszystkim to, jak odczuli wojnę mieszkańcy Częstochowy i Pforzheim, czy pamięć o wyrządzonych krzywdach nie stanowi przeszkody w budowaniu wzajemnych więzi między Polakami i Niemcami. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej oraz rozmawiali ze świadkami i żołnierzami II wojny światowej, którzy zostali zaproszeni do naszej szkoły. Zwiedzili również obóz Auschwitz- Birkenau oraz miejsca pamięci narodowej, znajdujące się na terenie Częstochowy i jej okolic. Jednym z efektów był film, dokumentujący pracę grupy. Niemiecka młodzież zwiedziła ponadto Kraków, Wadowice, Wieliczkę, poznała również malownicze zakątki naszej Jury. Pokazaliśmy też naszym gościom przygotowaną przez nas inscenizację sztuki S. Mrożka „Serenada”. Uczniowie naszego gimnazjum przebywali również w Pforzheim w dn. 22-29 września. Program wizyty obejmował oprócz wspólnej pracy nad projektem oficjalną wizytę w Ratuszu, lekcję muzealną, uczniowie brali też udział w licznych wycieczkach. Nasza młodzież zwiedzała Pforzheim i poznawała jego historię oraz kulturę. Uczniowie wyjechali też na jednodniową wycieczkę do Strassburga i dwudniową wycieczkę nad Jezioro Bodeńskie, podczas której zwiedzili pałac Hohenzollern, zamek Sigmaringen, Zeppelinmuseum, miasto Konstanz oraz odbyli rejs statkiem po jeziorze. Uczniowie mieszkali w rodzinach swoich niemieckich kolegów, dzięki czemu lepiej mogli poznać realia życia, kulturę i język .                

W roku szk. 2006/2007 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Rumunii (Konstanca). W ramach realizacji projektu pod hasłem: „School under communism: Poland- Romania” zorganizowaliśmy m. in. Tydzień Rumuński, w trakcie którego odbyło się kilka imprez: konkurs wiedzy o Rumunii, konkurs na esej (refleksje o czasach komunizmu w Polsce), niezwykła wystawa o PRL-u i komunizmie (uczniowie mogli zobaczyć m.in. ogłoszenie o stanie wojennym, kartki na żywność, świadectwa i tarcze szkolne, pieniądze i czasopisma z tego okresu) , wystawa na korytarzu szkolnym na temat kultury, tradycji, geografii, historii Rumunii, wystawa prac plastycznych rumuńskiej młodzieży w naszej szkole.. Nasi gimnazjaliści przygotowali też prace plastyczne i kartki świąteczne dla rówieśników z Konstancy. Celem ukazania podobieństw między naszymi krajami zorganizowaliśmy w szkole m.in. wieczór poezji rumuńskiej i polskiej pt. „Dwa narody- jedna romantyczna dusza” . Przygotowaliśmy też niezwykłe przedstawienie taneczno- muzyczne pt. „Dracula” dla środowiska lokalnego .

Z kolei w roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła realizowała projekt ”School magazine”, w ramach którego współpracowaliśmy ze szkołami: Liceul Teoretical School w Besarabii (Rumunia) i Private Primary School Dneperska z Koszyc (Słowacja).

W historii naszej szkoły miało miejsce wiele znaczących wydarzeń. Należał do nich m.in. zrealizowany w 2006r. Międzygimnazjalny Turniej z zakresu wiedzy społeczno-ekonomicznej i preorientacji zawodowej w ramach projektu „KU DOROSŁOŚCI”( pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy). Na konkurs ten przybyło ponad 100 uczniów z 11 szkół.                                                                       Dużym przedsięwzięciem o walorze kształcącym i wychowawczym była też impreza regionalna pod hasłem „ Częstochowa sercu memu bliska”, do której uczniowie przygotowywali się pół roku, gromadząc przedmioty kultury materialnej wsi częstochowskiej, wykonując dokumentację fotograficzną i plastyczną podczas zwiedzania zabytków naszego miasta, zbierając materiały do monografii swojej dzielnicy –Wyczerpy. Przygotowaliśmy Izbę Regionalną, w której zgromadziliśmy przedmioty codziennego użytku, elementy stroju ludowego, narzędzia rolnicze, serwety, wycinanki- rękodzieło artystyczne. Eksponaty niejednokrotnie miały wartość muzealną ( jednym z najstarszych eksponatów był talerz z 1750 r.). Imprezę uświetniły tańce częstochowskie w wykonaniu niezwykle utytułowanego dziecięcego zespołu ludowego „Kłomnickie Płomyczki”. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na wiersz i legendę poświęconą Częstochowie. Celem imprezy było zainteresowanie młodzieży historią oraz współczesnym obliczem miasta i regionu oraz przybliżenie sylwetek ludzi kultury i sztuki związanych z Częstochową. Dlatego też jednym z punktów programu było spotkanie autorskie ze znanym pisarzem, na stałe mieszkającym w Kusiętach pod Częstochową –p. Andrzejem Kalininem.

Nauczyciele stale mobilizują uczniów do udziału w licznych konkursach, żeby zbierali nowe doświadczenia, rozwijali zainteresowania, doskonalili umiejętności, stawiali czoło nowym wyzwaniom. Uczniowie naszego gimnazjum odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych. Możemy poszczycić się tym, że jedna z naszych uczennic wyjechała do Brukseli w formie nagrody za zwycięstwo w konkursie literackim pod hasłem „Unia Europejska za 100 lat”, dwukrotnie nasi uczniowie zajęli też pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pisania Listów organizowanym przez Polski Związek Pocztowy UPU przy współpracy z UNESCO (rok szk. 2006/2007 oraz 2013/2014). Spośród konkursów organizowanych przez inne szkoły i instytucje warto wymienić nasz udział w akcji „ Z klasy do kasy” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Narodowy Bank Polski w roku szk. 2003/2004, którego celem było wdrażanie do przedsiębiorczości ( uczniowie naszego gimnazjum stworzyli 12 komitetów inwestycyjnych , które przez 8 tygodni „grały” na giełdzie i otrzymały certyfikat inwestora). Również u siebie organizowaliśmy konkursy międzyszkolne: Konkurs na Pisankę Wielkanocną, Konkurs Poezji Miłosnej „Miłość to znaczy…”, Konkurs Wiedzy o Filmie i Teatrze, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Biblii i Mitologii „U źródeł kultury europejskiej”, Powiatowy Konkurs „Książkowy zawrót głowy” (2010r.), Międzyszkolny Konkurs Literacki „Mikołaj Rej- humorysta, satyryk, moralista, twórca narodowej literatury. W 500 rocznicę urodzin pisarza”(11.01.2005r.) , Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość A. Fredry” (2004r.), a także rozgrywki sportowe. Obecnie przeprowadzamy dla gimnazjalistów z Częstochowy i powiatu trzy konkursy: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce i Literaturze „Czytam, więc jestem”(3 edycje) , Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Ekologia na poważnie i wesoło”( pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego- dotychczas odbyło się już 9 edycji tego konkursu) oraz Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Europejskie ABC”(6 edycji) . Do cyklicznych konkursów organizowanych dla uczniów naszej szkoły należy m.in. konkurs „Mistrz Ortografii”, Konkurs Terminów Biologicznych czy konkurs dotyczący znajomości zasad savoir-vivre’u. Przeprowadzaliśmy też konkursy dla uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych, odwiedzających nasze gimnazjum, np. konkurs walentynkowy „Miłości, miłostki i inne śmiesznostki”, konkurs pod hasłem: „Jak się zmieniać, to w Święta Bożego Narodzenia”. W roku szk. 2014/2015 zainicjowaliśmy adresowany do szóstoklasistów z Częstochowy i powiatu konkurs ortograficzny „Orto-Fredruś”.

Uczniowie naszej szkoły doskonalą umiejętności dziennikarskie, wydając dwie gazetki, zdobywające nagrody w przeglądach gazet szkolnych: „Fredruś” (niegdyś „Nasza Dwudziestka”) i dwumiesięcznik ekologiczny „EKO”. Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze uczniów przez organizowane w szkole wystawy i konkursy towarzyszące obchodom Dnia Bibliotek Szkolnych ( np. praca jednej z naszych uczennic została nagrodzona w „Konkursie na ekslibris biblioteki szkolnej” publikacją w czasopiśmie „Biblioteka w Szkole”- 2007r.). W latach 2006-2008 organizowaliśmy wieczorki poetyckie poświęcone różnym twórcom oraz motywom literackim, w ramach cyklu „Kraina Wrażliwości”, podczas których uczniowie mogli też prezentować własne utwory. Zachęcamy wychowanków do twórczości literackiej- corocznie kilkoro uczniów zostaje laureatami Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Antologia Poezji Dziecięcej” i ich wiersze są publikowane w tejże antologii.

W naszym gimnazjum działa aktywnie samorząd uczniowski, który organizuje m.in. dyskoteki szkolne, obchody Święta Edukacji Narodowej i Pierwszego Dzień Wiosny, zbiórki pieniędzy, zbiórki karmy dla zwierząt, mikołajki, walentynki.

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów w zakresie edukacji i wychowania. W tym celu uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu objęci są programem zajęć, które mają niwelować dysfunkcje w postaci dysortografii, dysgrafii i dysleksji. Nauczyciele naszego gimnazjum posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie mający problemy w nauce uczęszczają na zajęcia wyrównawcze. Natomiast uczniom, chcącym rozwijać swoje talenty, poszerzać wiedzę lub po prostu miło spędzić czas, oferujemy całą gamę zajęć pozalekcyjnych w postaci kółek zainteresowań. Ponadto prowadzimy zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów po gimnazjum. Na terenie szkoły realizowane są też zajęcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Miasta: „Koniec języka za przewodnika”, „Kuźnia talentów” i „Szkoła bez barier”.                                                                                                                                  

Na początku roku szkolnego organizujemy dla wszystkich uczniów zajęcia integracyjne w plenerze. Przeprowadzamy zajęcia lekcyjne poza szkołą (pokazy fizyczne w Akademii im. Jana Długosza, zajęcia w Centrum „Zodiak”, wyjazdy na ścieżkę ekologiczną w Nadleśnictwie Herby). Zaś w dni wolne od nauki uczniowie mogą uczestniczyć w rajdach, wyjazdach plenerowych, marszach na orientację- organizowanych przez opiekuna szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego.

W dziejach naszego gimnazjum organizowaliśmy nie tylko imprezy dla społeczności szkolnej, ale i dla środowiska lokalnego (festyny, przedstawienia teatralne, wystawy, Dzień Rodziny) , stwarzając tym samym uczniom możliwość zaprezentowania własnych talentów wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, aktorskich, kabaretowych i plastycznych. Organizowaliśmy wystawy poświęcone m.in. W. Reymontowi, W. Szekspirowi, wystawę genealogiczną poświęconą rodzinom naszych uczniów, wystawę starodruków. Staramy się skłonić rodziców do częstego odwiedzania szkoły. Okazją są wymienione wyżej imprezy, ale także comiesięczne konsultacje, podczas których nauczyciele są do dyspozycji rodziców.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego nawiązaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej, mieszczącym się w dzielnicy Wyczerpy (prezentacja programów artystycznych: jasełka, „Opowieść wigilijna”, „Zemsta”, Dzień Kobiet, Koncert pieśni patriotycznych). Członkowie szkolnego koła bibliotecznego prowadzą też zajęcia dla przedszkolaków w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz naszej akcji: „Gimnazjaliści- dzieciom”. Uczniowie byli również współorganizatorami balu karnawałowego połączonego z konkursami i występem szkolnego teatrzyku dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Legionów (styczeń 2004 r.)

Upamiętniamy narodowe rocznice w postaci uczestnictwa naszego pocztu sztandarowego we wszystkich lokalnych uroczystościach z udziałem władz miasta oraz organizowania szkolnych akademii. Młodzież opiekuje się żołnierskimi mogiłami w Jaskrowie i odwiedza grób pomordowanych w Dachau znajdujący się na cmentarzu Kule.

Wdrażamy młodzież do uczestnictwa w kulturze poprzez wyjścia na spektakle teatralne, projekcje filmowe, wystawy malarstwa, zwiedzanie ekspozycji muzealnych a także lekcje w Bibliotece Publicznej, Bibliotece Pedagogicznej oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży.

Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne celem bogacenia wiedzy i zasobu doświadczeń uczniów oraz kształtowania postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej.

Przygotowujemy uczniów do planowania kariery zawodowej, realizując wyjścia do szkół ponadgimnazjalnych i organizując spotkania z doradcami z Centrum Informacji Zawodowej.  

Mamy nadzieję, że historia naszego gimnazjum z roku na rok będzie bogatsza w wydarzenia budujące jej renomę. Zamierzamy kontynuować dobre tradycje naszej placówki, ucząc skutecznie i ciekawie, przede wszystkim zaś wyposażając wychowanków w rzetelną wiedzę- zgodnie z mottem szkoły: „Nie mniemaj, ale wiedz” ( A. M. Fredro).

Film o szkole

wejscie