Koncepcja pracy szkoły

    

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwojuGimnazjum nr20

 

im. AleksandraFredrywCzęstochowie.

 

2012/2013- 2016/2017r

 

 

 

 

 

I.         Ogólnezałożeniakoncepcjipracyszkoły.

 

Szkajakoinstytucja powinnatowarzyszyćuczniomnadrodzedopoznawaniaświata, drugiegoczłowieka,ataesamegosiebie.Powinna podążzawymogamiwspółczesnej cywilizacji,alemina uwadzeprzedewszystkimrozwójosobowościucznia.

 

Szkajest miejscem,gdziestwarzasięwarunkidonauki,przekazujesięwiedzę,motywuje dorzetelnejisystematycznej pracy,rozwijasięzainteresowania. Uczzapoznajesiętuz normamispecznymi,uczy sięszacunkuwobecinnych,tolerancji,uwrażliwiasięnapiękno świataizostajewprowadzony w świat kultury isztuki.Najważniejszymjednak dążeniem nauczycielipowinnobyćzapewnieniekażdemuuczniowibezpieczeństwa,stwarzanietakiej atmosfery,aby uczchętniedoszky przychodziłipotrafiłprzezwyciężwszelkie niepowodzeniaszkolne.Wnaszejszkole będziemywzbudzaćw uczniachszacunek do wiedzy,stwarzaćmąatmosferędonaukiiwspółdziałania.Będziemy promowtakie wartościjak prawda,dobro,piękno,kreatywność,aktywność. Będziemy uczyćdzieci tolerancjiiakceptacjisamegosiebie,atae drugiegoczłowieka. Będziemy kształtowwrażliwośćnadobroibudzićodpowiedzialnośćzaśrodowisko.

 

II.Organizacjai kierowanieszkołą.

 

1.Wychowanieiopieka.

 

Obok funkcjidydaktycznejiopiekuńczej,wychowaniejest doniosłymzadaniemszky. Warunkiem powodzeniaprocesuwychowaniajest opracowaniejednolitegoprogramu wychowawczegoszky. Programwychowawczy naszegoGimnazjumopieramy na założeniach,że„szczęścietoświadomy rozwój”(koncepcjaAleksandraLowena).Rozwójjest zjawiskiemsamoistnym,naturalnym. Jednak stymulujący wpływ wywrznaniegomoże sprzyjającasytuacjazewnętrzna. Nauczycielesąodpowiedzialnizawspomaganietego rozwojuintelektualnego,psychicznegoiduchowegodziecipowierzonychichopiece. Nauczyciele pełniąrolępromotora,przewodnika,asystenta dodającegonieustanniesiłna trudnejdrodzemłodegoczłowiekakudorosłości.Zzałożpowyższychwynika,żeza wartośćnajwyższąw wychowaniunauczycieleprzyjmująpodmiotowośćdziecka. Wychowaniemusiwychodzićodpoznaniakonkretnejosoby,grupy.


Szka dążącdo wszechstronnegorozwojuuczniajakonadrzędnegocelupracy edukacyjnej, jakoosoby,wprowadzającGow życiespecznepowinnaprzedewszystkimzapewnić uczniomwszczególności:

 

-rozwójirozbudzaniewrażliwościestetycznejimoralnejdzieckaoraz jegoindywidualnych zdolnościtwórczych,

 

-umacniwiarę dzieckawewłasnesy i zdolność osiąganiawartościowychitrudnych cew,

 

-kształtowumiejętnośćpotrzeby dbaniao własne ciało, zdrowieisprawnośćfizyczną, wyrabiczujnośćwobeczagrożdlazdrowiafizycznego,psychicznegoiduchowego,

 

-uwzględniindywidualnepotrzeby dzieckaitroszczyćsięozapewnieniemu równych

szans,

 

-uczyćszacunkudlawspólnegodobrajakopodstaw życiaspecznego,

 

-rozwijaćwrażliwośćekologiczną (kształtowanieumiejętnościobserwacji idostrzeganie pięknaprzyrody w bezpośrednimkontakcie, wdrażanie dziecidopraktycznegodziałania ekologicznego,uświadamianieniszczącychdziałczłowieka,preferowaniezdrowegostylu życia,akcjasprzątaniaśrodowiska naturalnego,konkursy plastyczne,literackieiwiedzy ekologicznej, zbiórkisurowców wtórnych),

 

-wzmacnipoczucietożsamościkulturowej,historycznejinarodowej,kształtowpostawy patriotyczne,

 

-tworzyćwięzi wewnątrzklasowe,rodzinne,środowiskowe(konkursy artystyczne:klasowe,

szkolne,międzyszkolne). Szka planujeorganizowanie:

-imprez integrującychspecznośćszkolnąnp.:DziZiemi, DzieńSportu,Dzi

Samorządności,

 

-imprez środowiskowychz udziałem całychrodzin:DzieńPatrona,Jasełka,DziEuropejski, przedstawieniateatralnedlapensjonariuszy DomuPomocy Specznejprzy ul. Kontkiewicza w Częstochowie.

 

Aby zapewnićuczniomnaszegoGimnazjumjak najlepsząopiekę  podejmunastępujące działania:

 

-współpracazdomemrodzinnym,

 

-ścisławspółpracaz PublicznąPoradniąPsychologiczno–Pedagogicznąoraz z Centrum

InformacjiZawodowej,


-organizacjazajęćwywnawczych,

 

-współpracaz Policją,StrażąMiejską,MOPS-em,TPD,Sanepidem,

 

-współpracaz Parafiąśw. Jacka,z ParafiąOpatrznościBożej,StowarzyszeniemCommunioIn

Christo,

 

-organizacjaszkoleniaz zakresubezpieczeństwaruchudrogowegow celuzdobywaniakarty motorowerowejw ramachedukacji dlabezpieczeństwa,

 

-organizacjapogadanek prowadzonychprzez Polic np.:nt „Odpowiedzialnośćkarna nieletnich

 

2.Dydaktyka

 

Celemgłównym dydaktykijest przygotowanie ucznw dokontynuacjinaukiw szkach ponadgimnazjalnych. Pragnieniem nauczycielijest,aby wychowankowiebraliprzykładz PatronaAleksandraFredry,kształcącw sobiepostawę patriotycznąiobywatelską, humanistycznąwrażliwośćikrytyczny stosunekdosiebie.Zwłaszcza,bybyliwnieciekawi światajak ichPatron,by zwnąFredrzepieczołowitością pracowalinad swym samodoskonaleniem,mającświadomość,że nanaukę nigdy niejest za późno,arzetelna wiedza,w którąnauczycielestarająsięwyposażyćucznwnaszegoGimnazjumjest wartością bezcenną. Wrealizacjitegoceluprzyświeca nam hasło„Niemniemaj,alewiedz”. AleksanderFredro, któregoimię nadaliśmy naszejszkolejest niewątpliwieikonąliteratury polskiejaleuosabiawniumiłowanietradycyjnychwartościtakichjak patriotyzm, żnierskihonor,obywatelskiobowiązek,troskęoszczęścieidobrorodziny. Aleksander Fredrojest postaciąwielowymiarową, którazawnonauczycieli,jak iuczniów inspirujedo wieludziałań.

 

Bogataofertazajęć pozalekcyjnychpowinnabyćdodatkowym bodźcemdla ucznw do rozwijaniaindywidualnychzdolnościi zainteresowań.

 

Aby podnieśćpoziom nauczaniaw szkole,nauczycielepodejmu następującedziałania:

 

-prowadzeniezajęćwyrównawczych,

 

-prowadzeniekółzainteresowań,

 

-wykorzystanieinformacyjnychtechnik komputerowychw nauczaniużnychprzedmiotów,

 

-organizowaniewycieczek-integracjazespuklasowego,

 

-udziałwprojektachwspółfinansowanychprzez EuropejskiFundusz Speczny(„Koniec językaza przewodnika”,„Kuźniatalentów”,„Szkoła bez barier”,„Wspomaganienapiątkę),


-kształtowanie umiejętnościkorzystaniazżnychźdełinformacjiistosowanieichw praktyce (lekcjemuzealne,Internet,galerie, koncerty w filharmonii,projekcjekinowei przedstawieniateatralneitp.),

 

-wydawaniegazetek szkolnych„  Fredruś”,EKO”,

 

-realizowanieprojektów zagranicznychwramachwspółpracy zeszkami,

 

-organizowaniepomocy iopiekinaddzimiz dysfunkcjamiczy mającymitrudnościw

nauce,

 

-uzyskanie certyfikatu:

 

a)„Szkaz klasą”

 

b)„Zklasy dokasy

 

c)„Szka bez przemocy

 

d)„Szky promującejprzedsiębiorczość–Kudorosłości”,

 

-wspieranieistwarzaniesprzyjającychwarunków dlanauczycielistosującychnowatorskie

metody pracy,

 

-przeprowadzanieegzaminów pbnychw celuwyeliminowaniabraków idobrego

przygotowania ucznw dozewnętrznegoegzaminugimnazjalnego,

 

-współpracaz AJD-praktykipedagogicznestudentów,

 

-systematyczne unowocześnianie pracowniinformatycznej,doposażanieszkoły w nowoczesny sprzęt ipomoce naukowe.

 

3.Kadrapedagogiczna.

 

Kadra pedagogicznazatrudnionaw Gimnazjumnr20posiada pełnekwalifikacje.Wszkole zapewniasięwłaściwąorganizacjępracy,każdy pracownik powinienczuć sięważnymi potrzebnym. Czynnikiemdobrejatmosfery jest zgodny z możliwościamiipredyspozycjami przydziobowiązków,motywowaniedopracy,rzeczoweocenianieinagradzanie. Poszanowanie pracydrugiegoczłowieka,odpowiedzialność,kulturaosobista,tolerancja,to cechy,którepowinny posiadać osobypracującezmłodzieżą. Wszkolepowinnipracownauczycielekreatywni,otwarci,podejmujący wciąż nowe działaniaiwraz zuczniami respektujący obowiązującew szkolenormy. Aby szkaosiągałajak najlepszewyniki, nauczycielemuszą ciąglepodnosić swojekwalifikacje. Szkawspółpracujez Regionalnym OśrodkiemMetodycznym„WOM”iSamorządowymOśrodkiemDoskonaleniaw Częstochowie„SOD”,z AkademiąJanaDługosza,z PolitechnikąCzęstochowską. Nauczyciele uczestnicząw warsztatach,czytają czasopismametodyczneipublikująw nichwniswoje osiągnięcia.


4.Współpracazrodzicamiiśrodowiskiemlokalnym.

 

Jednymz głównychzadszkolnegoprogramuwychowawczegojestrozwijaniedialogu partnerstwaiwspółdziałaniamiędzy nauczycielamiarodzicamiucznw. Rodzice współtworzą prawoszkolne,programwychowawczy,programprofilaktykioraz wspomagają ichrealizację. Aby współpracazrodzicamiukładałasię dobrzeszka podejmuje następujące działania:

 

-diagnozapotrzebrodziców (np.:spotkaniaz rodzicami,ankiety),

 

-kontynuacjakonsultacji dlarodziców (raz w miesiącu),

 

-organizacjaimprez środowiskowych,

 

-wspólnerozwiązywanieproblemów wychowawczych,

 

-współdecydowanierodziców obudżecieigłównychwydatkachszky,

 

-pomocrodzicomwspółpracowaćz instytucjamiwspółdziałającymizeszką(PPP-P,Sąd, StrMiejska,Policja,MOPS),

 

-wspólnedecydowaniez rodzicamiogłównychwydatkachszky. Integracjaszky ześrodowiskiemlokalnym dokonujesię poprzez:

-organizowanie„DniaRodziny”,„DniaPatrona”,Festiwalutalentówdlarodziców ucznw

alewnidlamieszkańców Dzielnicy Wyczerpy,

 

-organizowanie występów kateatralnegodlapensjonariuszy DomuPomocy Specznej przy ul. Kontkiewiczaw Częstochowie,

 

-organizowanieprzez kołobibliotecznewystępów dlapobliskiegoprzedszkolajak wniczytanieksiążek przedszkolakomw ramachakcjiCałaPolska czyta dzieciom,

 

-udostępnianieinformacjioszkole,promowanieszky iosiągnięćucznw nastronie

internetowejszky- www.gim20.edukacja.czestochowa.pl,

 

-rozpowszechnianieinformacjioszkolew gazetkachszkolnych„Fredruś”i„EKO”.

 

5.Promowanieszkoływśrodowiskulokalnym.

 

Wdzisiejszychczasachnasilonejkonkurencji,gdzie decyzjaowyborzeszky niekoniecznie podyktowanajest miejscemzamieszkania,stałosięrzecząoczywistą,żeszkamusi kształtowswójwizerunek tak,aby stałasię dla uczniaatrakcyjnymigodnym zainteresowaniamiejscemjegoprzyszłejedukacji.

 

Szka niejest środowiskiemzamkniętymw związkuz czym,każdy rodzajiprzejaw działalnościitejdobrejitejzłejwpływa najejwizerunek.Biorącpowyższe poduwagę,szka


będzie dążyćdorozwijaniaieksponowaniatychsferdziałalnościszky,któredają pozytywnewzmocnieniewizerunkuszky w społecznościlokalnej.

 

Doelementów kształtującychwizerunek szky należą:

 

-jakośćedukacji:

 

a) osiągane przez ucznwnaszejszky wysokiewynikiw konkursachprzedmiotowych,

 

b) informacje natemat wyników egzaminów gimnazjalnych,

 

c)liczba ucznwdostającychsię doszkółpierwszegowyboruiosiąganeprzez nichwynikiw późniejszejedukacji,

 

-umiejętnośćwewnętrznejkomunikacji w zespole:

 

a)skierowaniewszystkichwysków naosiągnięciajednolitegocelu,

 

b)umiejętnośćwyznaczeniacewipodziałuczynności,

 

c)weryfikacja działna podstawiewniosków wyciągniętychporealizacjizadań,

 

-umiejętnośćnawiązywaniakontaktów ześrodowiskiemlokalnym:

 

a)dbałośćoutrzymaniestałegokontaktuz instytucjamilokalnymioraz mieszkańcami dzielnicy (imprezy okolicznościowe),

 

-udziałw imprezachorganizowanychnazewnątrzprzez inneinstytucje (szky,Domkultury,

itp.).

 

6.BazaGimnazjumnr 20im.AleksandraFredrywCzęstochowie.

 

Bardzoważnymaspektem decydującymojakości  szky jest baza placówki. Najbliższelata poświęcone będą napoprawęstanutechnicznegobudynku, terenuwokółszky. Priorytetemjednak będziewymianainstalacjicentralnegoogrzewania. Konieczny jest wniremont elewacjizewnętrznejiremontchodników wokółszkyiparkingu. W przyszłościpozyskaneśrodkiprzeznaczonebędąnazainstalowaniewiększejliczby kamerw celuzapewnienialepszegobezpieczeństwa uczniom.

 

Na bieżącoprowadzone będą:

 

-pracenaprawczo–remontowe,

 

-pracewokółbudynkuszky,

 

-wyposażanieszky w nowepomoce naukoweoraz zwiększanieksięgozbiorubiblioteki

szkolnej.

Film o szkole

wejscie