Nasza oferta

    

Nasza oferta

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM:

- dostają się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych

- czują się bezpieczni i doceniani

- mogą wyrażać swoje opinie ( redagują dwie szkolne gazetki, współtworzą stronę internetową szkoły, zgłaszają propozycje szkolnych imprez)

- mają szansę pokazania swoich mocnych stron

- rozwijają uzdolnienia i zainteresowania

- uczą się tolerancji, współpracy i odpowiedzialności (np. projekty edukacyjne)

- dostrzegają potrzeby innych ( m.in. pomoc koleżeńska, akcje charytatywne, spotkania z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, zbiórki karmy dla zwierząt)

- kultywują polskie tradycje (andrzejki, mikołajki, wigilie klasowe, jasełka)

- poznają zasady demokracji w praktyce ( szkolne wybory do Parlamentu, do samorządu uczniowskiego, warsztaty nt. samorządu terytorialnego w Urzędzie Miasta)

- doskonalą znajomość języka, historii i kultury swojej Ojczyzny oraz pielęgnują pamięć o narodowych rocznicach ( apele szkolne, wyjścia z pocztem sztandarowym na uroczystości miejskie)

- dbają o kulturę osobistą i kulturę słowa

- szanują środowisko naturalne ( zbiórki baterii i surowców wtórnych, zajęcia terenowe, konkursy ekologiczne, wydawanie gazetki „EKO”)

- są przygotowani do życia w rodzinie, społeczeństwie i planowania kariery zawodowej (realizujemy program „Młodzi kreatywni”)

SZKOŁA ZAPEWNIA:

- wysoką jakość nauczania (sukcesy uczniów  w konkursach, rzetelne przygotowanie do nauki  w szkole ponadgimnazjalnej, prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego)

- bezpieczeństwo (monitoring wizyjny)

- opiekę w czasie wolnym od zajęć w świetlicy szkolnej

- poszanowanie praw ucznia

- dobre warunki ochrony zdrowia psychofizycznego wychowanków (opieka pielęgniarki szkolnej, pomoc w rozwiązywaniu problemów dorastania, profilaktyka uzależnień)

- udział w zajęciach sportowych (korfball, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy) i rekreacyjnych ( rajd integracyjny, marsze na orientację i rajdy piesze w ramach szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego, wyjścia na lodowisko)

- uczestnictwo w wycieczkach krajowych i zagranicznych

- naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)

- atrakcyjne formy zajęć realizowanych poza szkołą (pokazy fizyczne w AJD, ścieżka edukacyjna na terenie Nadleśnictwa Herby)

- możliwość rozwoju zainteresowań ( udział w projektach unijnych, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym. m.in. nauka gry na instrumentach, koło dziennikarskie, teatralne, biblioteczne)

- pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla uczniów ze stwierdzona dysleksją, dysgrafią i dysortografią)

- rozwój kreatywności i odpowiedzialności przez realizację uczniowskich inicjatyw (np. dyskoteki, I Dzień Wiosny, zajęcia prowadzone przez gimnazjalistów w przedszkolu, szkolne kiermasze)

- przygotowanie do wyboru dalszego kierunku kształcenia  (preorientacja zawodowa, spotkania z pracownikiem Centrum Informacji Zawodowej)

- promocje uczniowskich talentów ( występy na forum szkoły i społeczności lokalnej)

- udział w imprezach kulturalnych ( wyjścia do kina i na spektakle teatralne)

NASZE ATUTY:

Posiadamy certyfikaty: „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z klasą”

Zostaliśmy wysoko ocenieni w Międzynarodowym Programie Oceny Uczniów PISA

Uczestniczymy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Koniec języka za przewodnika”, „Kuźnia talentów”,  „Szkoła bez barier”, ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, społecznych i zainteresowań uczniów

Realizujemy programy profilaktyczne, konkursy i imprezy przeciwdziałające agresji, bulimii, anoreksji i uzależnieniom oraz promujące zdrowy tryb życia (np. „Trzymaj formę!”, „Znajdź właściwe rozwiązanie!” )

Organizujemy imprezy dla społeczności szkolnej, Rodziców oraz środowiska lokalnego: np. Dzień Rodziny, Dzień Patrona, jasełka, I Dzień Wiosny, Dzień Kobiet

Organizujemy szereg konkursów szkolnych (m.in. Szkolny Konkurs Ortograficzny, Szkolny Konkurs Savoir- Vivre’u )i powiatowych ( Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce i Literaturze „Czytam, więc jestem”, Powiatowy Turniej Ekologiczny „Ekologia na poważnie i wesoło”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Europejskie ABC”) oraz działań edukacyjnych ( np. promujący czytelnictwo „Tydzień bibliotek szkolnych”)

 

Nasi wychowankowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne na zajęciach : muzycznych, plastycznych, tanecznych lub teatralnych  

Film o szkole

wejscie